Διαφορα

winamp wmp real qt

Πληροφοριακές πινακίδες σε κτίρια του ΠαΠελ

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη

Α) Το υπ΄αριθμ.3803/29-4-2020 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ 20REQ006635073

Β) Την υπ΄αριθμ.284/5-6-2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: 6ΘΞΓ469Β7-ΓΟΗ & ΑΔΑΜ 20REQ006827632

Γ) Τον Ν.4412/2016 το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 20.000,00 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω στο Παράρτημα Ι (Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών )

 

Η δαπάνη καλύπτει τον Κωδικό 1000-1400-1410,1413 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Η παράδοση των ειδών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην παρακάτω διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τ.Κ 22131, Τρίπολη ή να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

Εmail:

1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας ) όπου αναγράφει τα εξής :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος : Μιχ.Καίσαρης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 6/7/2020 και ώρα 14:00

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες :

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα

Επιπλέον υποβάλλεται :

2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ).

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση, πριν την ανάθεση πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος Καλαμάτα

Πληρ. Καίσαρης Μιχαήλ, τηλ: 2721045229, mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Σελίδα 3 επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

 

Η Αν Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σοφία Σταυροπούλου

Πολιτικός Μηχανικός 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.