Εργασια

winamp wmp real qt

Δ. Τρίπολης: Προσλήψεις για πυροπροστασία

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για πυροπροστασία. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Tην αριθ. 165/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης.

Την αριθ. 66299/12-5-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η πιο πάνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για  το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως και 30-9-2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης, ως εξής:

α)Δώδεκα άτομα ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης, τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας.

β)Δέκα ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α)Ειδικότητα ΔΕ  Οδηγών

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον  Γ΄ κατηγορίας

Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας  (Π.Ε.Ι.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή

Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών.

β)Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων

Απολυτήριος τίτλος σπουδών τουλάχιστον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά ( σε ευκρινή αντίγραφα)

Απλή αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο και η θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση).

Φωτοτυπία ταυτότητας.

Απολυτήριος τίτλος σπουδών.

Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. (για τους οδηγούς)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής ικανότητας οδηγού Γ΄ κατηγορίας (για τους οδηγούς).

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για την απόδειξη της εμπειρίας).

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ( ιθαγένεια, ηλικία διορισμού, υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη θέση, έλλειψη κωλύματος πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης).

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν.

Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ .

Ειδικά για τους φύλακες: άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας, εφόσον διαθέτουν.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα  δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου,  στην ίδια Δ/νση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις  5 Ιουνίου 2020.

            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Υπέυθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.