Πολιτικη

winamp wmp real qt

Στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5023652

Αποφασίζουμε

Την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5023652 από τη Δ/ΝΣΗ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ως ακολούθως:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Αντικείμενο του υποέργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπό την εφαρμογή του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως ορίζεται στο «Σχέδιο Δράσης (Action Plan) στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Απρίλιος 2015) το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014 -2020, και το οποίο εκφράζεται και στο ΠΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι «Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου».

Αυτό το αναπτυξιακό όραμα υιοθετήθηκε, σε συνέχεια μιας ευρείας διαβούλευσης με τους τοπικούς κοινωνικούς, οικονομικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και προσδιορίζει τον Στρατηγικό Στόχο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014 – 2020 ο οποίος και είναι: «Καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής». Η εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ριζικού εκσυγχρονισμού των βασικών κλάδων της οικονομίας της Περιφέρειας μέσω της αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού και την εισαγωγή της καινοτομίας, μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο τομέων παραγωγής καθώς και της δημιουργίας ισχυρών οριζόντιων και κάθετων διακλαδικών και διατομεακών σχέσεων αλυσίδων αξίας με διασφάλιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος. Ένα από τα πλέον ουσιαστικά μέσα για την επίτευξη του οράματος αυτού είναι και η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Όπως είναι γνωστό, η τελευταία στοχεύει στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισημαίνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της, εστιάζοντας στους κλάδους-πρωταθλητές της περιφερειακής οικονομίας και ενισχύοντας τα περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, την μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και τη διάχυση των οφελών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας.

Ειδικότερα, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης :

 προσδιορίζεται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας,

 προωθεί τη διαδικασία της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» για την έξυπνη εξειδίκευση,  εξασφαλίσει κρίσιμη μάζα στις δραστηριότητες παραγωγής και καινοτομίας,

 έχει εξαγωγικό προσανατολισμό (outward – looking).

Οι στρατηγικοί πυλώνες που εστιάζεται η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι ακόλουθοι τέσσερεις:

1. Αγροδιατροφικός Τομέας

2. Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία

3. Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου)

4. Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 2

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού, την ενίσχυση, υποστήριξη, κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και δικτύωση του. Η πραγματοποίηση των αναγκαίων δράσεων υποστήριξης για την πραγμάτωση των στόχων του ΠΕΠ απαιτούν σημαντική τεχνογνωσία, πόρους και συστήματα, κατά συνέπεια η ενίσχυση ενός μηχανισμού διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.