Διαφορα

Παράταση χρόνου αιτήσεων συμμετοχής για τα επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Η δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους/τις συμμετέχοντες/χουσες και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης.

Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 1435/25.09.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας (Π.Ε.) 11 «Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις» του Υποέργου (1) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5071337, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00, για τα παρακάτω τμήματα:

Α/Α ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΩΡΕΣ

1. Αργολίδας Ναύπλιο Ενδυνάμωση ατόμων με ψυχική αναπηρία 17, 18 Νοεμβρίου 2023 Πρωινές ή/και απογευμα-τινές

2. Αρκαδίας Τρίπολη Ενδυνάμωση νέων με αναπηρία και χρόνια πάθηση 13, 14 Οκτωβρίου 2023  

3. Αρκαδίας Τρίπολη Ενδυνάμωση ατόμων με ψυχική αναπηρία 03, 04 Νοεμβρίου 2023  

4. Αρκαδίας Τρίπολη Ισότητα των φύλων 17, 18 Νοεμβρίου 2023  

5. Κορινθίας Κόρινθος Ενδυνάμωση νέων με αναπηρία και χρόνια πάθηση 20, 21 Οκτωβρίου 2023 Πρωινές ή/και απογευμα-τινές

6. Κορινθίας Κόρινθος Ισότητα των φύλων 03, 04 Νοεμβρίου 2023  

7. Κορινθίας Κόρινθος Ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια πάθηση 10, 11 Νοεμβρίου 2023  

9. Μεσσηνίας Καλαμάτα Ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια πάθηση 03, 04 Νοεμβρίου 2023  

10. Μεσσηνίας Καλαμάτα Ισότητα των φύλων 10, 11 Νοεμβρίου 2023  

11. Λακωνίας Σπάρτη Ενδυνάμωση ατόμων με ψυχική αναπηρία 10, 11 Νοεμβρίου 2023  

12. Λακωνίας Σπάρτη Ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια πάθηση 17, 18 Νοεμβρίου 2023  

Αναλυτικά: 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) υλοποιεί την Πράξη «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (MIS 5071337). 

Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη Πράξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων οι οποίες απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους όσο και στα Στελέχη των Περιφερειακών και Τοπικών αρχών, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σκοπός της Πράξης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου και η πρόσβαση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 11 του Υποέργου 1 θα υλοποιηθούν «Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις» με στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις μέσω της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας - όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και κυρώθηκε από το ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4074/2012. 

Στα επιμορφωτικά εργαστήρια τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις θα επιμορφωθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συνακόλουθα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις διακρίσεις και να γίνουν οι ίδιοι πραγματικοί φορείς διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.  

Προς τούτο, η ΕΣΑμεΑ καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 180 θέσεων εκπαιδευομένων (15 θέσεις ανά τμήμα) προκειμένου για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Εργαστηρίου, συνολικής διάρκειας 12 ωρών.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους/τις συμμετέχοντες/χουσες και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης. 

Μετά την επιτυχή υλοποίηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/χουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής

Οι εκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να είναι:

⦁ Άτομα με αναπηρία, 

⦁ Άτομα με χρόνιες παθήσεις,

⦁ Νέοι με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

⦁ Άτομα με ψυχική αναπηρία.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να υποβάλουν υπογεγραμμένη την αίτηση και επιπροσθέτως τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. 

2. Πιστοποιητικό αναπηρίας ή κάρτα αναπηρίας σε ισχύ. 

Σε περίπτωση που το άτομο χρήζει συνοδού ή διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και δεν διαπιστώνεται από την πιστοποίηση αναπηρίας ή την κάρτα αναπηρίας, η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. βάζοντας στο θέμα του email «ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ». Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής είναι έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία θα ενημερωθούν σχετικά οι επιτυχόντες/χούσες μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου απαιτείται.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σπυριδούλα Γεωργοπούλου και στην κα Εβελίνα Καλλιμάνη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις  08:00 έως τις 16:00.

Επισυνάπτονται η παράταση της πρόσκλησης, η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.