Πανελλαδικες 2021

Πανελλήνιες 2021: Νέα απόφαση για 10%

...μηχανογραφικό και διαγραφή τμημάτων

Νέα απόφαση εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2021 και συγκεκριμένα για το μηχανογραφικό δελτίο, την εισαγωγή με το 10% αλλά και το 5% για όσους έχουν λάβει μέρος ήδη στις εξετάσεις προηγούμενων ετών αλλά και την διαγραφή τμημάτων από τους πίνακες του μηχανογραφικού.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2021 από το μηχανογραφικό διαγράφονται τα ακόλουθα Τμήματα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Επίσης από τα τμήματα στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, διαγράφεται το Τμήμα  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Από τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, διαγράφεται το Τμήμα ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Από τα Τμήματα στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας, διαγράφεται το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Επίσης σύμφωνα πάντα με την σχετική απ΄όφαση για τις Πανελλήνιες εξετάσεις δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική Αίτηση- Δήλωση το ίδιο έτος, με την προϋπόθεση πως, αν πρόκειται για μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2020-2021, αυτοίθα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών

Επίσης, οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση και παραπέμπονται στις εξετάσεις που διεξάγονται από 1 έως 11 Ιουνίου 2021 για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι και την έκδοση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, η συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων έχουν οι υποψήφιοι/-ες, οι οποί-οι/-ες: α) έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. σε τουλάχιστον δύο (2)

από τα εξεταζόμενα μαθήματα του τομέα σπουδών/ειδικότητας που έχουν δηλώσει και έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,

αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/-ας για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι και στις Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχες ή συναφείς με τους τομείς σπουδών από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., στις Α.Σ.Σ.Υ., στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων

Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Ε.Ν. της κοινής ομάδας όλων των τομέων.

Οι υποψήφιοι/-ες της παρ. 1 διεκδικούν:

α) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και στην κοινή ομάδα σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων των Α.Ε.Ι., στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στα τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις

τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, τα οποία καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Α.Σ.Τ.Ε., σε Τμήματα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

Επίσης θα ισχύσει ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Α.Σ.Σ.Υ., τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.

Σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, όπως ορίζεται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Σ.Υ., στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Ε.Ν. με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση και την

Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων

ΕΠΑ.Λ. και στα ειδικά μαθήματα για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Α.Σ.Σ.Υ., τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Α.Ε.Ν.

Περισσότερα ΕΔΩ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.