Εργασια

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 1.459 νέες προσλήψεις σε επιχειρήσεις

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης στον ΟΑΕΔ με την προκήρυξη που εκδόθηκε πριν από λίγο ορίζεται η Πέµπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 µε καταληκτική ηµεροµηνία την Παρασκευή 03 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 15:00.

 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, µε την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα.

 

Η πράξη «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση".

 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

 

- Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν (1) ωφελούµενο. - Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως δύο (2) ωφελούµενους. - Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως τρεις (3) ωφελούµενους. - Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως πέντε (5) ωφελούµενους.

 

- Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως οκτώ (8) ωφελούµενους. - Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως δέκα (10) ωφελούµενους. 

 

Ο αριθµός του προσωπικού της επιχείρησης υπολογίζεται σε µονάδες εργασίας. Συγκεκριµένα υπολογίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων κατά τον µήνα υποβολής της αίτησης (ηµερολογιακά). Παράδειγµα: για επιχείρηση η οποία έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση την 14/6/2017,θα υπολογιστεί ο αριθµός των µονάδων εργασίας από 15/05/2017 έως και 14/06/2017.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9µηνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης (ηµερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα.

 

Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι : 1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8-2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου. Οι ωφελούµενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του ανωτέρω προγράµµατος από το ΚΠΑ2 στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκουν. 2. Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. 3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα. 4. Να είναι ηλικίας 18-24 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και να έχουν συµπληρώσει το 24ο και να διανύουν το 25ο έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις :

 

- Για άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης για ένταξη στο πρόγραµµα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (µε εξαρτηµένη σχέση ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή µε έµµισθη εντολή ή µε µίσθωση έργου) στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν µε την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους. - για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

 

- για άτοµα που: - είναι οµόρρυθµοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε (εκτός των µελών εταίρων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας). - είναι µέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. - είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων - είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ) - τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98,

 

- προσλαµβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη µισθολογικό κόστος για τα άτοµα αυτά, - προσλαµβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος εργοδότης). - προσλαµβάνονται για να απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή.

 

Οι ωφελούµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα ΜΟΝΟ από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης από τις επιχειρήσεις.

 

ΠΗΓH: dikaiologitika.gr

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.