Εργασια

Θέση δικηγόρου προκήρυξε το Επιμελητήριο Αρκαδίας

Διαβάστε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια πρόσληψης.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας προκηρύσσει μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. 

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 4635/2019):

α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α` 227),

β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,

γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του Νόμου 4635/2019, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του Νόμου 4635/2019,

ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του Νόμου 4635/2019,

στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Νόμου 4635/2019.

ζ. την εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας.

Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:

- Να είναι Έλληνες πολίτες,

- Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).

- Να είναι Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις μέλη ενός Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, κατά προτίμηση μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της ΠΕ Αρκαδίας.

- Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της χώρας ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001.

Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39), όπως ισχύει.

Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.

Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 7 του Νόμου 3528/2007.

Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων.

Γ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επάρκεια, η άριστη γνώση ξένης γλώσσας και η προσωπικότητά του. 

Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα μορίων 1-1000. Συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια,

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια,

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια,

Επιπλέον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 0-50

Διδακτορικός τίτλος 0-100 μόρια,

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια.

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-100 μόρια,

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια.

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια,

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια.

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια.

Σύνολο 0-1.000 μόρια.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και στο παράρτημα. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, επιπλέον των απαιτουμένων, προσκομισθέντες τίτλους ή βεβαιώσεις μεταπτυχιακών σπουδών, τυχόν εργασίες και άλλα επιστημονικά έγγραφα, και βαθμολογεί όλα αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων περί πέρατος νομικών ενεργειών), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν προέρχονται από δημόσιους φορείς θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης και αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητα του και στοιχεία για την περίοδο κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. Η προσωπικότητα του υποψηφίου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου όπως είναι ενδεικτικά η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, Γραφείο Διεύθυνσης (οδός 25ης Μαρτίου & Πανός 21, ΤΚ 22131, 1ος Όροφος) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (Ναυτεμπορική, Καθημερινά Νέα, Πρωινός Μοριάς), ήτοι έως Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Πιστοποιητικό οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων” ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Επιμελητήριο Αρκαδίας θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν αμοιβή.

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις Η/Υ ειδικά στον τομέα σύνταξης και επεξεργασίας κειμένων.

Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2Β του αρ. 43 του ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από:

Ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ τάξεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ.

Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης ως μέλη.

Έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ειδικά οριζόμενος προς τούτο, υπάλληλος του Επιμελητηρίου.

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής.

Η Επιτροπή αρχικά θα ελέγξει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραιτήτων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη μόνο τους υποψήφιους των οποίων η συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Επιμελητήριο και ισχύει μόνο για την κάλυψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Το Επιμελητήριο οφείλει να προσλάβει τον/την επιτυχόντα/ούσα εντός ενός μηνός από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής, γνωστοποιώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης την ανάληψη υπηρεσίας σε προθεσμία (15) ημερών.

Εντός (3) μηνών από τη δημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα, διενεργείται από το Επιμελητήριο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής.

Η παρούσα απόφαση:

Να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Τρίπολης και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Να δημοσιευθεί περίληψη με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου της έδρας του οικείου Επιμελητηρίου και σε μια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα (για να ικανοποιηθεί και η ενημέρωση όλων των Δικηγ. Συλλόγων του Κράτους)

Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, καθώς και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Επιμελητήριο Αρκαδίας (οδός 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη). Αρμόδιος: Ευγενία Τζανετοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιμελητηρίου, τηλ. 2710227141 εσωτ. 5, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Τρίπολη, 27.11.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.