Εργασια

ΤΡΙΠΟΛΗ: 15 προσλήψεις στην ΚΕΔΗΤ

Την υ̟ποβολή αιτήµατος για τη λήψη έγκρισης για την ̟πρόσληψη ̟προσω̟πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα ̟πέντε (15) ατόµων, για την κάλυψη των αναγκών των δοµών της Ε̟πιχείρησης αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

 

 

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται: 

 

 Οι ειδικότητες ̟που είναι α̟παραίτητες να ̟προσληφθούν είναι:

 

• Τρεις (3) Νη̟πιαγωγοί ΠΕ 

• Τρεις (3) Βρεφονη̟πιοκόµου ΤΕ 

• ∆ύο (2) Βοηθούς Βρεφονη̟πιοκόµου ∆Ε

• Τρεις (3) Μάγειρες ∆Ε 

• Μία (1) Καλλιτεχνικών ∆Ε

• Τρεις (3) καθαρίστριες ΥΕ

 

Η διάρκεια της α̟πασχόλησης θα είναι έντεκα (11) µήνες και θα αφορά το σχολικό έτος 2016-2017. Ο λόγος για τον ο̟ποίο α̟παιτείται η ̟πρόσληψη του ̟προσω̟πικού αυτού είναι η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των δοµών της Ε̟πιχείρησης. 

 

Οι ανωτέρω δοµές της Ε̟πιχείρησης εξυ̟πηρετούν 150 ̟παιδιά ηλικίας α̟πό 8 µηνών έως 12 ετών και α̟πασχολούν ̟προσω̟πικό µε τις κατωτέρω ειδικότητες: 

 

• Τρεις (3) Νη̟πιαγωγοί ΠΕ 

• Τρεις (3) Βρεφονη̟πιοκόµου ΤΕ

• ∆ύο (2) Βοηθούς Βρεφονη̟πιοκόµου ∆Ε 

• Τρεις (3) Μάγειρες ∆Ε 

• Μία (1) Καλλιτεχνικών ∆Ε 

• Τρεις (3) καθαρίστριες ΥΕ 

 

Ε̟ίσης, ε̟πισηµαίνεται ότι οι Βρεφονη̟πιακοί Σταθµοί, οι Παιδικού Σταθµοί και τα Κ∆ΑΠ είναι οι µοναδικές δοµές στο ∆ήµο, ̟που εξυ̟πηρετούν βρέφη έως 2,5 ετών και νή̟πια ̟που δεν αυτοεξυ̟ηρετούνται και ̟παιδιά έως 12 χρόνων, αξιο̟ποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους σε ένα ασφαλές ̟περιβάλλον, µέσα α̟πό την ανά̟πτυξη ατοµικών και οµαδικών δραστηριοτήτων και την υλο̟ποίηση ̟προγραµµάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, θεατρικού ̟παιχνιδιού, µουσικοκινητικής αγωγής, οικολογίας, καταναλωτικής αγωγής. 

 

Ως εκ τούτου χωρίς την ̟πρόσληψη του ανωτέρω ̟προσω̟πικού , δεν είναι δυνατή η λειτουργία των ανωτέρω δοµών, µε συνέ̟πεια να δηµιουργηθούν ̟προβλήµατα σε ̟πολλές εργαζόµενες µητέρες και τις οικογένειές τους.

 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.