Πολιτικη

Νέοι Αντιδήμαρχοι στη Γορτυνία

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

Α. Αντικαθιστά τις αποφάσεις 1843/15-3-2017 και 1937/1-4-2018 και ορίζει τους κατωτέρω 6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 1-10-2018 μέχρι 31- 8-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την κα. Τσαφαρά Ιωάννα του Πολυχρόνη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Δημητσάνας και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική

ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης την ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για: α) Διαφάνεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

β) Νεολαία και Επιχειρηματικότητα. γ) Υγεία και πρωτοβάθμια περίθαλψη.

2. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Βυτίνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική

ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για: α) Προγραμματισμό, Ανάπτυξη, Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ.

β) Συντονισμό δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. γ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Κοιμητήρια.

δ) Συνεργασία του Δήμου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

3. Τον κ. Τσιούλο Ιωάννη του Αγγελή κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Ηραίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική

ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για: α) Ιαματικές Πηγές Λουτρών Ηραίας.

β) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του φαραγγιού Γκούρας και Τουθώα. γ) Δράσεις αγροτικής παραγωγής και αξιοποίησης στην κοιλάδα του Αλφειού.

4. Τον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Κλείτορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική

ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για: α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής.

β) Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων.

γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Βυτίνας, Κλείτορος και Λαγκαδίων.

5. Τον κ. Νικήτα Κανέλλο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική

ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για: α) Πρωτόκολλο, Διεκπεραίωση, Αρχείο.

β) Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο. γ) Δικαστικές Υποθέσεις.

6. Tον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Τρικολώνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική

ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για: α) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του ορεινού όγκου του Μαινάλου.

β) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του φαραγγιού του Λούσιου.

γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Δημητσάνας, Τρικολώνων και Ηραίας. δ) Παιδεία και Δια βίου Μάθηση.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, τις κατά τόπον αρμοδιότητές τους αναπληρώνουν αμοιβαίως ως εξής:

Την κα. Τσαφαρά Ιωάννα ο κ. Πετρόπουλος Γεώργιος. Τον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο η κα. Τσαφαρά Ιωάννα.

Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Τσιούλος Ιωάννης. Τον κ. Τσιούλο Ιωάννη ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Νικήτας Κανέλλος.

Τον κ. Νικήτα Κανέλλο ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης.

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην ή κατά τόπον Τομέα ή Υπηρεσίας που δεν ανατίθεται με απόφασή μου θα ασκείται κατά Νόμον υπ’ εμού ή των κατά σειρά Αναπληρωτών μου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες Αντιδημάρχου κ. Μπαξεβάνος Χαράλαμπος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες Αντιδημάρχου κ. Ματζαβίνο Δημήτριο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.