Πολιτικη

winamp wmp real qt

Νέος Αντιδήμαρχος στη Βόρεια Κυνουρία

Τροποποίηση των αριθμ. 276/2019 και 322/2019 αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις αριθμ. 276/2019 και 322/2019 αποφάσεις μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Α. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κλεώπα Γεώργιο του Ηλία ως τέταρτο έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καθ' ύλην αρμόδιο για θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αποκομιδής απορριμμάτων, και του μεταβιβάζουμε:

α. τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

β. τις ρυθμίσεις θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και

γ. τις αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων.

Η θητεία του ως άνω ορισθέντος Αντιδημάρχου κ. Κλεώπα Γεωργίου έχει διάρκεια ένα (1) έτος και

άρχεται από της νόμιμης δημοσίευσης της παρούσας.

Β. Ανακατανέμουμε τις μεταβιβασθείσες στους λοιπούς Αντιδημάρχους αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

α. Ο κ. Γαρδικιώτης Γεώργιος του Ιωάννη, έμμισθος Αντιδήμαρχος προγραμματισμού, εμπορίου και τουρισμού διατηρεί τις αρμοδιότητες:

• του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

• του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, αρμοδιότητες προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)

• θεμάτων Τουρισμού

β. Ο κ. Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, έμμισθος Αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης,

πρασίνου και πολιτικής προστασίας, διατηρεί τις αρμοδιότητες:

• του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν

στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης

• λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων

από εκδήλωση πυρκαγιάς

• καθαριότητας ακτών

• διαχείρισης και καθαριότητας κοιμητηρίων

• πολιτικής προστασίας

• καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου

• αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών

• διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου • συντήρησης πρασίνου

• τέλεσης πολιτικών γάμων

και επιπλέον αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που αφορούν στη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)

γ. Ο κ. Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Περιουσίας, Εσόδων και Ταμείου του Δήμου, διατηρεί τις αρμοδιότητες:

• του γραφείου υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου

• του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών • του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

• του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου

• τέλεσης πολιτικών γάμων

δ. Ο κ. Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα, έμμισθος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, διατηρεί τις αρμοδιότητες:

• του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

• του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)

• τέλεσης πολιτικών γάμων

και επιπλέον αναλαμβάνει την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

• του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (αρμοδιότητες έκδοσης αδειών - πολεοδομικών εφαρμογών - ελέγχου κατασκευών)

• σχεδιασμού, προγραμματισμού, εισηγήσεων και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου

• παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες

• εξοικονόμησης ενέργειας

Γ. Ορίζουμε όπως εφεξής όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που διατηρούν ή/και τους μεταβιβάζονται και για την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται. Εάν κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ομοίως και του Δημάρχου ισχύ έχουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Γ της παρούσας.

Ε. Η θητεία των Αντιδημάρχων κ.κ. Γαρδικιώτη Γεωργίου, Κατσή Δημητρίου, Καμπύλη Ιωάννη και Σαμαρτζή Γεωργίου παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΣΤ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.